foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด

เมนู

 

 

 

 

 

เจ้าของโครงการ  :  กรมทางหลวงชนบท

ปีที่ดำเนินงาน     :  2565

หน้าที่รับผิดชอบ

  • สำรวจสภาพภูมิประเทศ
  • จัดทำแผนผังแสดงที่ดิน (ปูโฉนด) ในพื้นที่เขตเวนคืน
  • จัดทำแผนที่แสดงขอบเขตที่ดินรายแปลง
  • จัดทำรายละเอียดและประมาณการเงินค่าทดแทนที่ดิน ต้นไม้ยืนต้น พืชผล ในพื้นที่เขตเวนคืน
  • จัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ยืนต้น พืชผล และอื่น ๆ
  • จัดทำรูปแปลน รูปด้าน และรูปขยาย แสดงลักษณะอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่จะต้องถูกเวนคืน
  • จัดทำรายละเอียดและประมาณการเงินค่าทดแทนอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และอื่น ๆ
  • สรุปรวมเงินค่าทดแทนทั้งหมดที่ผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือผู้เสียสิทธิจะได้รับเงินค่าทดแทน โดยแยกรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ยืนต้น  พืชผล  และอื่น ๆ
Copyright © 2024 Copyright Wild Nature Rights Reserved.