foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด

เมนู

          เป็นโครงการที่ทางบริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท ออโรร่า เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด ร่วมกันออกแบบโครงสร้างให้กับกรมทางหลวง (ทล.)

เพื่อดำเนินการก่อสร้างในลำดับถัดไป โดยในปัจจุบันได้มีการดำเนินโครงการแล้วเสร็จไปกว่า 93.3% แล้ว ดังรายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.)
 
         รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่าได้เปิดใช้สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟทางหลวงหมายเลข 4009 (ทล.4009 สายนาสาร-เวียงสระ ต่อเขตเทศบาลเมืองนาสาร-พระแสง) ระหว่าง กม.59+410-61+773 ระยะทาง 2.363 กิโลเมตร (กม.) พื้นที่ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ที่ก่อสร้างด้วยงบประมาณ 518,203,800 บาทให้ประชาชนสัญจรไม่เป็นทางการแล้ว
 
         โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟแห่งนี้ มีบริษัทพีระมิด คอนกรีต จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เริ่มต้นสัญญาวันที่ 4 ก.ย.63 ถึง 20 มิ.ย.66 ระยะเวลา 1,020 วัน ได้ผลงานแล้ว 93.3% จากแผนงาน 76.4% เร็วกว่าแผน 16.9%
 
          ตัวสะพานก่อสร้างแล้วเสร็จจึงเปิดให้ประชาชนสัญจรก่อน และอยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดของงาน เช่น การก่อสร้างทางเท้า และ ระบบระบายน้ำ คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ช่วงเดือน เม.ย.66 ช่วยระบายการจราจรหนาแน่นช่วงเทศกาลสงกรานต์
 
          สำหรับรูปแบบโครงการประกอบด้วย การก่อสร้างสะพาน 3 ช่วง
  •  สะพานช่วงแรกบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการขนาด 2 ช่องจราจร ทิศทางเดียว สะพานกว้าง 8 เมตร ยาว 248.50 เมตร
  •  สะพานช่วงที่สอง กลางสะพาน (เชื่อมระหว่างสะพานจุดเริ่มโครงการและสิ้นสุดโครงการ) ขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ ทิศทางละ 2 ช่อง สะพานกว้าง 16 เมตร ยาว 421 เมตร
  •  สะพานช่วงที่สามบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการขนาด 2 ช่องจราจร ทิศทางเดียว สะพานกว้าง 8 เมตร ยาว 223.50 เมตร นอกจากนี้มีกำแพงกันดินเชิงลาดสะพาน งานขยายผิวจราจร งานระบบระบายน้ำและบ่อพัก ไฟฟ้าส่องสว่าง ตีเส้นจราจร ป้ายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย
 
           เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเพิ่มประสิทธิการการเดินทางให้สะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น ลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ รวมทั้งรองรับปริมาณการจราจรในอนาคต สนับสนุนการคมนาคมขนส่งพื้นที่ภาคใต้

 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล :  https://www.dailynews.co.th/news/2103452/
Copyright © 2024 Copyright Wild Nature Rights Reserved.